• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Tekniker-Kariyer-190349731368808/?skip_nax_wizard=true
  • https://www.twitter.com/teknikerkariyer

Çalıştığı kurum/kuruluşta 1. derecenin 4. kademesinde bulunan Tekniker unvanına sahip olan kişi, mühendisliği bitirip diplomasını kuruma ibraz ettikten sonra zam ve tazminat puanları değişir ama ek göstergesi değişmez.

TEKNİKER ÇALIŞIRKEN MÜHENDİS ÜNVANI ALIRSA HAKLARI NELER OLUR, MYO, TeknikerKariyer

1. derecenin 4. kademesinde bulunan Tekniker unvanına sahip olan kişi, mühendisliği bitirip diplomasını kuruma ibraz ettikten sonra unvanı almadan çalıştığı süre içerisinde ve unvanı almadan emekli olması durumunda mühendislik unvanının hangi haklarından faydalanır?

Mühendis olarak mı emekli olur?

3600 ek göstergeyi hak eder mi?

657 sayılı Kanunun 36/A-12/d maddesinde, "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince 1. dereceli kadronun son kademesine yükselmiş bir memurun yükselebileceği daha yüksek bir derece olmadığından üst öğrenimi bitirmesi halinde intibak yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, yapılan değişikliklerle birlikte halen uygulanmakta olan Devlet Memurlarına Ödecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Kararın 4/e maddesinde, "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." denilmektedir.

Söz konusu kararnamenin uygulama esaslarını göstermek üzere yürürlüğe konulan 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin uygulamaya ilişkin ortak açıklamalar başlıklı E bölümünün 3. maddesinde ise; "Kararın 4 üncü maddesinin birinci fikrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ye sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ye tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu E.2005/2, K.2007/1 sayılı Kararında, öğrenimle mühendis unvanını elde eden ancak kimyager kadrosunda görev yapan memurun ek gösterge rakamının tespitinde tahsil durumunun değil, kadro unvanının esas alınması gerektiğine karar vermiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve kurumsal görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri uyarınca Tekniker ünvanlı bir personelin mühendis kadrosuna atanması açılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olması halinde mümkün bulunmaktadır.

 

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar dikkate alındığında;

- 1. derecenin 4. kademesinde bulunan bir memurun üst öğrenim sebebiyle intibakının yapılamayacağını,

- Mühendislik diplomasının kuruma ibraz edilmesiyle birlikte mühendis unvanı için belirlenen zam ve tazminat puan ve oranlarından yararlanılması gerektiğini,

- Ek gösterge rakamının belirlenmesinde tahsil durumu değil kadro unvanı esas alındığından tekniker için belirlenmiş ek göstergeden yararlanılacağını, dolayısıyla emeklilik haklarının belirlenmesinde de tekniker unvanının esas alınacağını,

 

- Açılacak unvan değişikliği sınavına girmek suretiyle mühendis kadrosuna atanma imkanı olduğu değerlendirilmektedir.2670 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın